หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลตำบลบ้านพราน รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 
        
 
 
  การปฏิบัติงานของเทศบาล
 
   
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
    สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
  3. พัฒนาระบบจราจร
  4. การวางแผนจัดทำผังเมือง
  5. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค/ระบบประปา
  6. การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
 
  การปลูกพืชทดแทน
 
   
  1. การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
  การอบรมพัฒนาเยาวชน
 
   
  1. พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี
  2. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
  3. พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
  4. พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
  5. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
  6. มอบทุนการศึกษาฯลฯ
  7. การให้บริการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  9. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลบ้านพราน อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทร : 055-761-094  
จำนวนผู้เข้าชม 3,017,343 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution