หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลตำบลบ้านพราน รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 
        
 
 
 
 
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) เทศบา
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านพราน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้นและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดำเนินงานการจัดองค์ความรู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ ปริศนา บาระเมศ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
   
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลบ้านพราน อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทร : 055-761-094  
จำนวนผู้เข้าชม 3,017,506 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution.com