หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ้านพราน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

     
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
 
อบต.โป่งน้ำร้อน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งน้ำร้อน การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งน้ำร้อน การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านบึงกอก ระยะทาง 6,050 เมตร ลำโพง 12 ดอก พ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร วันที่ 9 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร วันที่ 9 ธันวาคม 65 งานโรงพยาบาลชุมชนฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการตร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าไม้ มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองแม่ลาย ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 

สวน Hi Hug House
     
     
 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว

หัตถกรรมหินอ่อน
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
   
     
   
กพ 0023.6/ว 5786 การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5987 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5996 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5985 ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึ  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5995 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว5972 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (ดู : 4)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 5948 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 5947 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/10500 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5946 แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตา  [ 6 ธ.ค. 2565 ]       
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


พิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด [ 13 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 13 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


โครงการการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลบ้านพรานคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


งานประเพณีสารไทย-กล้วยไข่และของดีกำแพงเพชร ประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านพรานคัพ ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลพรานกระต่าย [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พ [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


วันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำอำเภอพรานกระต่าย [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


การประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำสาธารณะโครงการเเก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านเขาเเก้ว [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับผู้พิการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 38 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
 
sa gaming 1688 แทงบอล99 (9 ธ.ค. 2565)    อ่าน 3  ตอบ 0  
sa gaming 1688 แทงบอล99 (9 ธ.ค. 2565)    อ่าน 2  ตอบ 0  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


เช่าเวที ขนาด 10 x 3.5 เมตร รวมติดตั้งและรื้อถอน และเครื่องเสียงพร้อมไฟ แสง สี โ [ 24 พ.ย. 2565 ]โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก(ปรุงสำเร็จ) [ 22 พ.ย. 2565 ]

 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 4,862,995 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10