หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ้านพราน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

     
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
 
อบต.อ่างทอง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ทต.ระหาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 860 โดย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการลดขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าพุทรา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โครงการก่อสร้างถ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ผลการคัดเลือกปรัธานคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติร [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
สวน Hi Hug House
     
     
 
ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว
หัตถกรรมหินอ่อน
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
   
     
   
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กร  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรป  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 629 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 628 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 615 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามม  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 609 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 620 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 607 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 0092 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 96 แจ้งโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]     
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และป [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


มอบถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กและนักเรียน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


ประชุมชี้เเจงรายละเอียดโครงการสำรวจเเละออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้น [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 5 


การบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตและการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 


[ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 5 


ประชาสัมพันธ์​ ห้ามเผาเด็ดขาด เผาป่าผิดกฎหมาย​ ทำลายธรรมชาติ​ เพื่อลดการก่อมลพ [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 5 


มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปกรณ์ในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 


ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 1 


โครงการขยับกาย สบายชีวี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบ้านพราน [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถวายพระร [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


พิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


โครงการสัมมนา เรื่อง การกระจายอำนาจ เเละการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


การลงพื้นตรวจสอบเขตพื้นที่จะเข้าดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าพระ [ 7 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


การประชุมสภาเทศบลตำบลบ้านพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
 
สมัครงาน (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 147  ตอบ 0  
รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 8456  ตอบ 24  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างขุดร่องฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 บ้านหนองราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล ธงสี ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ [ 16 มี.ค. 2566 ]

 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 5,171,123 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10