หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลบ้านพราน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องทั่วไป
 
แบบคำร้องซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
แบบฟอร์มการ้องเรียน
การทุจริต/ประพฤติมิชอบ
 
 
     
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำปร [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
การเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service [ 7 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 31 
 
อบต.หนองหลวง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหลวง ขอเชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองคล้า การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประม [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.บ่อถ้ำ รับสมัครฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อถ้ำ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อถ้ำ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวั [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อถ้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลน [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ร่วมประชุมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
สวน Hi Hug House
     
     
 
ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว
หัตถกรรมหินอ่อน
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
   
     
   
กพ 0023.3/ว6188 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.2/ว 6147 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 11/256  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 6152 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ดู : 4)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว6150 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตาม  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว6149 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 721 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 11343 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 6142 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 6108 การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 27 พ.ย. 2566 ]       
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน เพื่อพิจาณาร่างแผนการดำเนินงานประจำป [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 44 


กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2556 [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 53 


ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 42 


การแสดงอัตลักษณ์วิถีถิ่น บนแผ่นดินเมืองกำแพง งานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดี [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 44 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านพราน [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 50 


การโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 47 


การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 41 


งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 37 


ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสาธารณภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย [ 30 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 38 


ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากน้ำหลากและเข้าท่วมในพื้นที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 


วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 47 


การให้การสนับสนุนชุดนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เข [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 30 


ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 39 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมให้กับประชาชน (กิจกรรมจักสานไม้ไผ่) ประจำ [ 15 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 32 


การประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 47 


ออกตรวจสอบการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ [ 13 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 27 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพ [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 27 


มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 31 


โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ [ 8 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 26 
 
ฝากหน่อย (8 ก.ย. 2566)    อ่าน 1392  ตอบ 1  
สมัครงาน (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 243  ตอบ 0  
รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 8722  ตอบ 24  
การสำรวจรังวัดที่ดิน ใหม่ (26 ส.ค. 2563)    อ่าน 1821  ตอบ 1  
เว็บบอร์ดชุมชนคนพรานกระต่าย (13 มี.ค. 2563)    อ่าน 1888  ตอบ 0  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างวงดนตรี เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ ในการประกอบกิจกรรมประกวดร้องเพลง โดย [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 9 บ้านเขาสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อเสารั้วคาวบอยพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

 
     
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 5,579,895 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10