หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านพราน
ประติมากรรมพระพุทธรูปหินอ่อน
วัดเขาตะล่อมกวาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านพราน
แหล่งสินค้าหินอ่อนและศิลาแลงคุณภาพ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบล
บ้านพราน
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1
2
3
4
5
บ้านพรานน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม บนความพอเพียง
 
 

     
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโค [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
 
อบต.ลานกระบือ รายงานผลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ลานกระบือ รายงานผลการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.ลานกระบือ ผลการลดพลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตามโครงการใช้พลั [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
อบต.หนองทอง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ การแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอลานกระบือคัพ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล To Be Number One รอบระดับอำเภอ ตัวแทนหมู่ที่ 6 บ้านบ่อสามแส [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะ เพื่ิอการเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลป่า [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ แก้ไขน้ำส่งกลิ่นเหม็นบ่อพักน้ำเสีย ซอยบ้านนายแดง เรืองโพล้ง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 

สวน Hi Hug House
     
     
 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว

หัตถกรรมหินอ่อน
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
   
     
   
กพ 0023.3/ว 2348 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Resea  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2347 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในร  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2345 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโคร  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2349 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (ดู : 2)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2342 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9)  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 2291 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2273 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 2290 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดู : 6)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2272 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มอ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2257 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั [ แนบ1 ]  [ 17 พ.ค. 2565 ]       
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


โครงการกาชาดกำแพงเพชรเยี่ยมเยียนให้ความสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ย [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


โครงการขยับกาย สบายชีวี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลบ้านพราน [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


การจัดกิจกรรมประเพณีการทำบุญด้วยข้าวหลาม ณ วัดภาวณา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เขานิยม [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำป [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัยโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


การประชุมซักซ้อมแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


ต้อนรับคณะศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 และคณะทีมสโมสร อั [ 13 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 8 


พิธีบวงสรวงสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลพระพรหม [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 2 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [ 29 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


มอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 [ 31 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) [ 9 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
 
สมัครงาน (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 85  ตอบ 0  
รับร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวท้องถิ่นท่านได้ที่นี่ www.lleaders.in.th (27 พ.ย. 2563)    อ่าน 8282  ตอบ 24  
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายอู๊ด แมงกะวงษ์) หมู่ที่ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยบ้านตาทอง) หมู่ที่ 2 บ้านพรานกระต [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-761-094
เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : 055-761-094 โทรสาร : 055-761-094  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านพราน  
จำนวนผู้เข้าชม 4,388,738 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10