หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลตำบลบ้านพราน รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
 
 

     
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ ม.2บ้านพรานกระต [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ หม [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ หมู่ที่ 2 บ้านพ [ 8 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 
ทต.บ้านพราน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบเลิศ ม.2บ้านพรานกระต [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองน้ำไหล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไทร [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าพุทรา โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตำบลป่าพุทรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๖ - [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ จิตอาสาพัฒนาลำคลองสาธารณะประโยชน์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวถนน การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยสาม [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 

สวน Hi Hug House
     
     
 

ผลิตภัณฑ์ไม้และกะลามะพร้าว

หัตถกรรมหินอ่อน
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
   
     
   
กพ 0023.3/ว 4434 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562  [ 16 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 1-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว 4409 2-การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.4/ว4377 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.2/ว 4362 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4358 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย X-ray ครั้งที่ 2/256 [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4357 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครกงาร 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4313 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 14 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4349 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 13 ส.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 4348 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแ [ 13 ส.ค. 2562 ]        
      
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านพราน พัฒนาทางด้านไหนมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2560
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนนคมนาคม
  ลำคลอง นำ้เพื่อการเกษตร
  การฝึกอาชีพ
  การส่งเสริมสุขภาพ
 
 
 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 318  ตอบ 0  
การให้บริการของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายเพื่อการทำวิจัย (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 1030  ตอบ 1  
 
 
อบต.โกสัมพี เลขเด็ด สูตรหวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด โอ่งน้ำมนต์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16 สิงหาคม 2562 (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด อาจารย์นก งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด เลขปลดหนี้ งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด แรงจริงล่าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด ไกรทอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด หวยนาคราช งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด โชว์ล่าง งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด ใบส้ม งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 14 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.แสนตอ เลขเด็ด ท้าวโคตรตะบอง งวด 16 สิงหาคม 2562 (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด ดาวลูกไก่ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 28721  ตอบ 37
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด ตั้งตัวได้ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เลขเด็ด ฮานอยปู่คัมภ์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.นครชุม เลขเด็ด ทิดจันทร์ งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.แสนตอ เลขเด็ด หลวงพ่อเงิน งวด 16 สิงหาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ลานกระบือ น้ำดื่มเด็กอนุบาล (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังควง เลขเด็ด บนสวย งวด 16 สิงหาคม 2562 (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
 
   
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
 
 

 
   
สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลบ้านพราน อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทร : 055-761-094  
จำนวนผู้เข้าชม 3,097,240 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552  
จัดทำโดย : NAXsolution